GSL 2024 REGISTRACE
GSL 2024 REGISTRACE

Zásady ochrany osobních údajů spolku Gsport

Spolek Gsport, z.s., IČO: 176 25 068, se sídlem Krabošická 59, Voděrádky, 251 01 Říčany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 76795 (dále také jen „Gsport“ nebo „spolek“), Vás tímto informuje jako člena spolku nebo návštěvníka svých webových stránek o tom, jak bude nakládat s Vašimi osobními údaji.

Účelem těchto zásad je seznámit Vás s tím, jakým způsobem jsou zpracovávány a chráněny Vaše osobní údaje, které spolku Gsport svěříte. V tomto dokumentu tak naleznete základní informace, které mohou sloužit k uplatnění Vašich práv ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů. Gsport provádí zpracování Vašich osobních údajů vždy transparentně a férově, v souladu se všemi právními předpisy, které zpracování osobních údajů upravují.

1. Základní pojmy a Gsport jako správce osobních údajů

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů je Gsport v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem Vašich osobních údajů. Správce určuje prostředky a účely zpracování osobních údajů, rozhoduje tedy i o tom, jak bude probíhat zpracování osobních údajů a za zpracování osobních údajů, které provádí, nese plnou odpovědnost.

Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); například jméno, příjmení, jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobním údajem zvláštní kategorie je osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjektem údajů jsou zejména členové spolku Gsport, příp. také návštěvníci webových stránek www.e4sczech.cz, a další osoby, které Gsport sdělí své osobní údaje.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem je jakákoli fyzická či právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro Gsport na základě jeho pokynů (např. dodavatel softwaru, účetní, právní zástupce apod.).

2. Zpracování osobních údajů členů spolku

Spolek Gsport musí pro účely zajištění členství i obdobných vztahů ve spolku a plnění práv a povinností z tohoto vztahu vyplývajících zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobní údaje tedy zpracováváme pro účely plnění stanov a cílů spolku na základě Vaší přihlášky. Poskytnutí Vašich osobních údajů v souvislosti s členstvím ve spolku je nezbytným požadavkem pro založení a existenci členství a plnění práv a povinností, které z něj vznikají. Bez poskytnutí osobních údajů pro tyto účely není členství možné.

Dalším účelem zpracování může být plnění právní povinnosti, která se na Gsport vztahuje. Může se jednat typicky o povinnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Plnění právní povinnosti je právním titulem pro zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V některých případech můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat v rámci svého oprávněného zájmu. Tento zájem však nikdy nemá přednost před zájmy a základními právy subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Oprávněný zájem je pro nás právním titulem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zejména v situacích, kdy chráníme svůj majetek, své hospodářské zájmy a dobrou pověst, kdybychom potřebovali zahájit a vést soudní či rozhodčí řízení, případně když zajišťujeme bezpečnost naších webových stránek.

Pokud nám ke zpracování poskytnete svůj souhlas, budeme provádět zpracování osobních údajů také v souladu s tímto souhlasem pro účely, které v něm budou uvedeny. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a máte právo jej kdykoli odvolat.

Rovněž pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budou Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, příp. další osobní údaje uvedené ve zprávě) využívány primárně pro další komunikaci a vyřízení Vašeho požadavku.

Zpracování Vašich osobních údajů tak je zákonným i smluvním požadavkem. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění právních povinností spolku je zákonným požadavkem. Bez poskytnutí těchto údajů nebudeme schopni splnit povinnosti spolku podle obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění stanov a cílů spolku na základě Vaší přihlášky a za účelem ochrany práv, oprávněných zájmů či majetku spolku, je smluvním požadavkem. Právní předpisy Vám neukládají povinnost poskytnout nám tyto osobní údaje, bez jejich poskytnutí Vás však nemůžeme přijmou za člena Gsport.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Gsport zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení)
  • kontaktní údaje (e-mailová adresa, kontaktní poštovní adresa, telefonní číslo)
  • název střední školy, kterou člen spolku navštěvuje
  • platební nebo bankovní údaje
  • jiné údaje, které se vztahují k výše popsaným účelům zpracování.

Gsport nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie.

4. Jak provádíme operace zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů provádíme jak manuálně, tak automaticky. Profilování nebo automatizované rozhodování neprovádíme.

5. Kdo bude mít k Vašim údajům přístup a po jak dlouhou dobu je budeme zpracovávat?

S Vašimi osobními údaji pracují primárně zaměstnanci Gsport. Děláme maximum pro to, abychom Vaše osobní údaje ochránili před zneužitím nebo neoprávněným použitím.

V případě plnění právní povinnosti můžeme Vaše osobní údaje sdílet s orgány veřejné moci. Pokud bychom se domáhali ochrany našich právních zájmů, můžeme Vaše osobní údaje sdílet s právním zástupcem. Osobní údaje mohou být předány také tuzemským či zahraničním sportovním organizacím (např. Mezinárodní asociace eSportu), pořadatelům turnajů a obchodním partnerům Gsportu či jeho zpracovatelům.

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech souvisejících zejména s členstvím spolku v mezinárodních sportovních organizacích předávány smluvním partnerům (zpracovatelům) usazeným ve třetích zemích, mimo jiné i v USA. Přijímáme však veškerá opatření (SSC a další smluvní závazky), abychom dostáli všech povinností, které pro nás z předání vyplývají.

Osobní údaje ukládáme v souladu se lhůtami stanovenými příslušnými právními předpisy, příp. po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména po dobu trvání Vašeho členství ve spolku. Obecně se však jedná o 3 roky.

Osobní údaje, které jsou nám poskytnuty na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu, dokud nebude souhlas odvolán. V ojedinělých a odůvodněných případech však může vzniknout i potřeba uchovávat Vaše osobní údaje po delší dobu.

Osobní údaje, které získáme z kontaktního formuláře ukládáme po dobu jednoho měsíce. Déle si je můžeme ponechat v případě, že nastane jiný právní titul pro zpracování (např. uzavření smlouvy).

6. Kdy se dozvíte více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje?

Gsport nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Se svými dotazy ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se však můžete na Gsport kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktu: Martin Vlach, e-mail: info@e4sczech.cz.

7. Jaká jsou Vaše práva?

Vezměte prosím na vědomí, že máte možnost uplatnit následující práva:

A. Právo na přístup ke svým osobním údajům

Na základě Vaší žádosti Vám sdělíme, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, případně další informace, které po nás budete požadovat. Můžete žádat o sdělení toho, jaké údaje a jakým způsobem zpracováváme, z jakého zdroje pocházejí atp. V GDPR je toto právo zakotveno v čl. 15, kde naleznete také kompletní výčet informací, které můžete ve své žádosti o přístup požadovat.

B. Právo na opravu osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, by vždy měly být správné a odpovídat skutečnosti. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, můžete nás požádat, abychom je (v rámci našich technických možností) opravili. Toto právo vychází z čl. 16 GDPR.

C. Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)

Můžete nás rovněž požádat, abychom Vaše osobní údaje, které již nepotřebujeme, vymazali. Můžeme Vám však vyhovět jedině v případě, že již osobní údaje skutečně nemusíme zpracovávat. Osobní údaje tak nemůžeme vymazat např. v případě, že běží zákonem stanovená archivační lhůta některých dokumentů apod. To Vám však samozřejmě v reakci na Vaši žádost vysvětlíme. V GDPR naleznete toto právo pod čl. 17.

D. Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

Na základě Vaší žádosti omezíme zpracování osobních údajů, ohledně kterého nastal problém či určitý spor – např. zda jsou osobní údaje přesné, zda není zpracování protiprávní apod. Toto právo je ukotveno v čl. 18 GDPR.  

E. Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů

Námitku můžete vznést v případě, že nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů s ohledem na náš oprávněný zájem. Našim úkolem pak bude oprávněný zájem prokázat. Pokud se nám to nepodaří, zpracování osobních údajů ukončíme. 

F. Právo na přenositelnost údajů

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě, můžete nás požádat o jejich přenesení k jinému správci. Pokud to bude v konkrétním případě možné, Vaše osobní údaje na základě Vaší žádosti přeneseme.

Pokud se rozhodnete některá z výše uvedených práv využít, obraťte se prosím na naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese info@e4sczech.cz. Informace o zpracování osobních údajů můžeme poskytnout pouze té osobě, které se osobní údaje týkají; můžeme tedy nejdřív ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají. Žádost subjektu údajů vyřídíme bezplatně, a to do třiceti dnů. Pokud by byla žádost složitá, můžeme lhůtu prodloužit o šedesát dní. Budou-li žádosti opakované nebo nepřiměřené, lze požadovat uhrazení poplatku. O tom ale vždy subjekt údajů informujeme předem.

Na dodržování práv a povinností vyplývajících z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627. Na Úřad se můžete obrátit se stížností prostřednictvím emailu posta@uoou.cz nebo datovou zprávou do datové schránky: qkbaa2n. Více o dozorové činnosti Úřadu se dozvíte zejména na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz.

8. Změny a aktuální znění zásad

Tyto Zásady jsou platné od (1. 12. 2022).

Zásady můžeme případně změnit, pokud se změní naše účely nebo prostředky zpracování osobních údajů. Aktuální znění Zásad bude vždy k dispozici na webových stránkách www.e4sczech.cz.

chevron-down